متطلبات مارس تبلغ 29.1 مليون

Milano - Euro e aumento del costo della vita - inflazione e crisi economica - tangenti politiche ( - 2018-06-04, Rich / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أعلنت ذلك وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية أنه في مارس 2024، أغلق رصيد القطاع الحكومي، مؤقتا، بمتطلب قدره 29.100 مليون.

وقالت إن مارس 2023 أغلق بمتطلب قدره 32.047 مليونًا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]